ناهماهنگی صادرات از مبادی ترانزیت خارجی از نگرانی تجار منطقه آزاد ارس است
عدم هماهنگی بانک مرکزی و گمرک ایران در خصوص صادرات از مبادی ترانزیت خارجی در منطقه آزاد ارس یکی از دغدغه های فعالان حوزه تولید و صادرات در این منطقه است و به گفته کارشناسان رویه ای است. که باید در سیستم گمرکی ایجاد شود تا صادرات به صورت خودکار از محل مواد اولیه خارجی ترخیص شود