نبرد اجداد تصویری است که در تاریخ ماندگار خواهد شد
اجرا از این نظر تاثیرگذار است که آنچه در کل جهان و حتی کشورهای اسلامی عادی و سنتی است در ایران یک «مسئله» و فراتر از آن یک «اقدام سیاسی» است. متأسفانه باید گفت که موضوع غذا خوری دانشجویان در سالن در ایران به یک موضوع تبدیل شده و موافقت یا عدم موافقت با آن به یک اقدام سیاسی تبدیل شده است!