نروژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیایی برابهام در آفریقای جنوبی
نروژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا ۳۹ میلیون دلار در رشد سرمایه گذاری های قدرت تجدیدپذیر در آفریقای جنوبی خواهند کرد.