نمایندگی های سیمانی چقدر ضرر کردند؟
این تحلیلگر فنی بازار سرمایه ذکر شد: در سال ۱۴۰۰ شاخص صنعت سیمان {در میان} مدت در ۲ کانال بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین حرکت کرد با این حال در پایان این کانال نزولی بود کدام ممکن است امکانات بیشتری داشت.