نوروپاتی ایسکمیک تخیل و پیش بینی-معامله با طبیعی آیورودا

نوروپاتی ایسکمیک تخیل و پیش بینی (ION) به اجتناب کرده اند کف دست دادن ناگهانی تخیل و پیش بینی ردیابی دارد کدام ممکن است قابل انجام است عمومی هر دو طرفدار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برداشتن شدن خونرسانی به عصب تخیل و پیش بینی تحمیل شود. این مورد ممکن است قدامی هر دو خلفی باشد. نوع قدامی شایع تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وضعیتی ردیابی دارد کدام ممکن است به شبکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش مجاور عصب تخیل و پیش بینی محدود تبدیل می شود. نوروپاتی ایسکمیک اپتیک خلفی به آسیب شناسی ردیابی دارد کدام ممکن است ممکن است نیمه انتهایی عصب تخیل و پیش بینی را، معمولاً در شکاف ای اجتناب کرده اند کره توجه، تحمل تاثیر قرار دهد.

نوروپاتی ایسکمیک تخیل و پیش بینی قدامی (AION) را می توان به ۲ نوع – آرتریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر آرتریت طبقه بندی کرد. تحریک شریان‌ها، کدام ممکن است معمولاً همراه خود آرتریت سلول غول‌پیکر در کنار است، نوع آرتریت AION را تشکیل می‌دهد کدام ممکن است در خانمها، به‌ویژه اشخاص حقیقی بالای ۵۵ سال شایع‌تر است. علائم نهایی معمولاً همراه خود این بیماری در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن تب، خستگی، هیکل درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد موضعی است. این عارضه معمولاً همراه خود تاری دید غیر دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن اجتناب کرده اند کف دست دادن تدریجی تخیل و پیش بینی ابدی آغاز تبدیل می شود. برای پیش آگهی این بیماری می توان اجتناب کرده اند آنژیوگرافی فلورسین استفاده کرد کدام ممکن است معمولاً همراه خود استروئیدها برای حفاظت اجتناب کرده اند توجه مفید معامله با تبدیل می شود.

سپس نوع غیر آرتریت نوروپاتی ایسکمیک تخیل و پیش بینی شایع تر اجتناب کرده اند نوع آرتریت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در هر ۲ جنس رخ می دهد. افت ناگهانی فشار خون در نتیجه کاهش جریان خون به عصب تخیل و پیش بینی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث اکثریت اینها نوروپاتی تخیل و پیش بینی تبدیل می شود. شرایطی کدام ممکن است ممکن است باعث این بیماری شود عبارتند اجتناب کرده اند دیابت شیرین، آرتریت روماتوئید، هرپس زوستر، کم خونی، کم خونی سلول داسی تعیین کنید، اصلاحات ناگهانی فشار خون، بالا هر دو زیرین، زخم های گوارشی، بیماری قلبی، واسکولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میگرن. تظاهر AION با بیرون آرتریت همراه خود اجتناب کرده اند کف دست دادن ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون درد تخیل و پیش بینی در یک واحد توجه خاص تبدیل می شود کدام ممکن است معمولاً پس اجتناب کرده اند بلند شدن اجتناب کرده اند خواب تبصره تبدیل می شود. بیماری قلبی عروقی زمینه ای معمولاً در حین معامله با خواستن به معامله با تهاجمی دارد.

معامله با طبیعی آیورودا برای نوروپاتی ایسکمیک تخیل و پیش بینی به دلیل برای شناسایی شده است این بیماری وابسته است. تحریک رگ ها ممکن است باعث تورم در مجرای شریان ها شود کدام ممکن است در نتیجه انسداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال در جریان خون تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث آسیب طرفدار هر دو ابدی به شبکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصب تخیل و پیش بینی تبدیل می شود. داروهای طبیعی آیورودا کدام ممکن است دارای عواقب ضد التهابی محکم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خواستن مختلط خاصی همراه خود شریان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مویرگ ها دارند، در کنار همراه خود داروهایی کدام ممکن است خواستن خاصی به توجه دارند برای معامله با آرتریت نوع AION استفاده تبدیل می شود. جدا از این، داروهایی برای بردن اجزای سمی اجتناب کرده اند شریان های آلوده، روال سازی جریان خون، مصرف شده شبکیه شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصب تخیل و پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معکوس کردن آسیب به همان اندازه حد امکان تجویز تبدیل می شود. سایر بیماری های در کنار اجتناب کرده اند نوع غیر شریانی AION نیز خواستن به معامله با علامتی دارند.

بسته از نزدیک بیماری، ION خواستن به معامله با همراه خود داروهای طبیعی برای منصفانه فاصله شش به همان اندازه ۹ ماهه هر دو احتمالاً تا حد زیادی دارد به همان اندازه کمتر از درآمد را به کف دست آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخیل و پیش بینی را به همان اندازه حد امکان تثبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بخشد. آغاز معامله با تهاجمی آیورودا در اسرع وقت {برای حفظ} تخیل و پیش بینی بهینه ضروری است. منصفانه معامله با طبیعی آیورودا ممکن است عملکرد مهمی در معامله با، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بالقوه نوروپاتی ایسکمیک تخیل و پیش بینی داشته باشد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر