نوزادان شیر خشک ندارند
این فضای گروه WhatsApp است. اعضای گروه مادرانی هستند که اکثر آنها به تازگی زایمان کرده اند. یکی چند هفته بعد از تولد و دیگری یک ساله. اما درد در همه آنها مشترک است. دنبال شیرخشک می گردند. از داروخانه ها پاسخی دریافت نکردند.