نوک فصل درو کردن انگیزه گرانی گوجه فرنگی / رسیدن گوجه فرنگی به همان اندازه ۲ هفته تولید دیگری


رئیس گروه جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: انگیزه گرانی گوجه فرنگی در ملت نوک فصل درو کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هفته اندازه می کشد به همان اندازه گوجه های کشت شده به دستشان برسد.

خضرهم امیرزاده رئیس گروه جهاد کشاورزی خوزستان امشب در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس در اهواز گفت: دلیل برای گرانی گوجه فرنگی نوک فصل درو کردن در برخی مناطق ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله همراه خود ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن محصول است. اجتناب کرده اند این محصول، قیمت تعدیل خواهد بود.»

رئیس گروه جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: محصولات فصلی اجتناب کرده اند جمله تره فرنگی قیمت مصوبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها بر ایده مکانیزم تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا تصمیم گیری تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه محصولات کشاورزی فصلی اجتناب کرده اند شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری تبعیت می تنبل، افزود: خوشبختانه در ملت ما {به دلیل} انتخاب آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری، محصولات فصلی به طور مکرر در کل سال ساخت تبدیل می شود.

امیرزاده اظهار داشت: در واقع ساخت محصولات کشاورزی در شرایط بسته قابل مقایسه با گلخانه نیز راهکاری است کدام ممکن است در سال های فعلی در رأس پوشش های جهادی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار فارس کدام ممکن است اشکال افزایش قیمت گوجه فرنگی چه روزی رفع تبدیل می شود؟ وی اظهار داشت: حدود ۲ هفته تولید دیگری همراه خود درو کردن محصول گوجه فرنگی در مناطقی اجتناب کرده اند ملت کدام ممکن است گوجه فرنگی به آن است می رسد، این اشکال برطرف تبدیل می شود.