نویسنده کتاب «چگونه شوهرت را بکشیم» همسرش را کشتعالی رمان‌نویس آمریکایی کدام ممکن است کتابی به تماس گرفتن چگونه شوهرتان را بکشید چاپ شده کرده بود، {به دلیل} قتل همسرش دستگیر شد.