نیاز رویکرد آموزشی به ناآرامی های تامین اجتماعی در خوزستان


دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اهواز ذکر شد: تصور به همراه خود عناصر تخریب کننده ایمنی گروه کدام ممکن است به مطامع دشمنان علیه نظام روی می آورند، همراه خود اقدامات شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیرانه برخورد شود. {در این} راستا باید ظاهر شد سراسری به خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ویژه اجتناب کرده اند این استان وجود داشته باشد.

صادق جعفری الشقنی در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرکل دادگستری خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان وسط استان کدام ممکن است بلافاصله (۱۵ فروردین) برگزار شد، بر ملاحظه ویژه به حقوق عامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت حقوق عامه تاکید کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المال در مناطق مختلف خوزستان ذکر شد: بر ایده داده ها حال، اصولاً حقوق محقق نشده مردمان ناشی اجتناب کرده اند انصراف اقدامات مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان امر است. ارائه دهندگان شهرداری اهواز، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب شهرهای اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب، آب شرب شهرهای جنوبی، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، امتیازات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آبی کدام ممکن است بالقوه است امسال همراه خود آن مواجه شویم اجتناب کرده اند جمله این امتیازات در خوزستان است.

وی افزود: پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای وظیفه اجتماعی صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های بهره بردار اجتناب کرده اند دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر خوزستان کدام ممکن است خوزستان را همراه خود مشکلات عدیده ای مواجه کرده است در راستای مزیت کلی ماست.

دادستان اهواز همراه خود ردیابی به اینکه باید مطالبات مردمان استان خوزستان مورد بازرسی از محسوس قرار گیرد، ذکر شد: شاید سایر عوامل به ابعاد خوزستانی ها این مشکلات را تحمل نکنند، مردمان خوزستان به این تصمیم اعتقاد زیادی دارند. . سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد این اشخاص حقیقی اعطا شود.

جعفری الشغنی افزود: در ازای استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها زیرزمینی خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این استان پردرآمد باید پاسخ حداقلی مردمان را {دنبال کرد}.

وی افزود: عملیات پیگیری اطمینان حاصل شود که بدست آوردن به حقوق شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق مردمان بر حاکمیت برای رفع مشکلات قبلی انجام تبدیل می شود.

دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اهواز همراه خود تاکید بر برخورد قاطع، قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادی همراه خود متخلفان نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکبان جرایم سخت، ذکر شد: خانه شکنی مسلحانه، قاچاق اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت داروها مخدر نتایج مخربی بر پیکر خوزستان داشته است. مشکلات باید برطرف شود.» قابلیت اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی. ۴- برخورد شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیرانه همراه خود مخلان ایمنی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کنندگان در جهت طمع دشمنان علیه نظام. {در این} راستا باید ظاهر شد سراسری به خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ویژه اجتناب کرده اند این استان وجود داشته باشد.

وی افزود: باید همراه خود اختصاص شعب ویژه برای تصور جرایم امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات پیشگیرانه {در این} زمینه اقدامات اجباری انجام شود.

جعفری الشغنی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند نبود کمپ ماده ۱۶ در خوزستان ذکر شد: حدود ۵۲ سهم خانه شکنی ها اجتناب کرده اند اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن کلی توسط معتادان صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی باید ساماندهی شوند.

وی همراه خود تاکید بر نبرد انتقادی همراه خود مفاسد مالی افزود: ورود به مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی زیادی در استان خوزستان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا باید نظارت های اجباری توسط گروه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی از محسوس تر باشد.

دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اهواز ذکر شد: تکریم ارباب رجوع، محافظت حقوق شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب دعوی، ملاحظه ویژه به پیشگیری اجتناب کرده اند بروز جرم همراه خود همکاری نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها، افزایش روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در بین آحاد گروه، مدیریت خوب مسئولان قضایی. حمایت اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال، تعمیر سبدها قضایی، جلوگیری اجتناب کرده اند تعطیلی واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری اطمینان حاصل شود که ارتقای اشتغال، استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان در بهبود سنت صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش همراه خود همکاری هیأت رفع اختلاف قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت بسترهای زیبایی شناختی صحیح. اجتناب کرده اند جمله این سیستم های Are.

وی افزود: تسریع در معامله با، کوتاهی رسمیت، تخصیص شعب قضایی، بهبود ارائه دهندگان الکترونیک قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توانمندی رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما برای اجرای پوشش های قضایی یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های در اصل شکل است.