نیروگاه رامین اهواز پیشگام در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن نیمه های نیروگاه می باشد


رامین مدیرعامل نیروگاه اهواز اجتناب کرده اند افزایش ۲۹ درصدی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷ درصدی تبدیل کردن اجزا در سال قبلی خبر داد.

خلیل محمدی ذکر شد: از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا این ایستگاه دارای ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح خاصی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف نشده فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دماهای زیادی قرار دارند کدام ممکن است باعث خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسودگی اجزا تبدیل می شود.

وی می گوید: برخلاف اکثر نیروگاه ها، نیروگاه های هوادهی به طور مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک روز واحد زمانی در چرخه ساخت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه ذخیره شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ورود موقعیت مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی برای پایداری واحدهای تولیدی است.

به آگاه وی، بر این ایده همواره امتحان شده کرده ایم به همان اندازه همراه خود بستگی به داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص ارزشمند متخصصان، اجزا می خواست شخصی را در کارگاه های نیروگاه طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کنیم.

محمدی ذکر شد: همراه خود همین فرآیند در سال ۱۴۰۰ توانستیم ۸۸۵۸ واحد همراه خود ۷۵۸ نوع مختلف بسازیم کدام ممکن است این اقدام ضمن کاهش زمان تعمیرات واحد، صرفه جویی ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعمیر برخی مشکل های مالی موجب وفاداری اصولاً در مدل ها شد. واحدهای ساخت انرژی الکتریکی.» نیروگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی جامعه سراسری انرژی الکتریکی ملت.

محمدی علاوه بر این تبدیل کردن ۲۷۵۰ واحد همراه خود انتخاب ۸۷۱ واحد را اجتناب کرده اند تولید دیگری استانداردهای این نیروگاه در استفاده مجدد اجتناب کرده اند اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه نیروگاه عنوان کرد.

انبساط ۲۹ درصدی قطعه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۸۷ درصدی در تبدیل کردن اجزا نسبت به سال ۱۳۹۹ یکی اجتناب کرده اند دستاوردهای این نیروگاه در سال ۱۴۰۰ است.

مدیرعامل نیروگاه رامین تکیه کن به داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کارگران، هدف اصلی بر کار گروهی، تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند داده ها فنی {نیروی کار} متخصص، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قالب های قطعه سازی، امتحان شده در یک روز واحد زمانی، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن اجزا اجتناب کرده اند سبقت گرفتن واحد ۳ است. کمتر از زمان {بهره وری} به کارگیری مشخصه های مدیریت داده ها در کارگاه تراشکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایت امتحان شده در جهت باور مانترا اقتصاد است.