نیشکر به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی صنایع اطلاعات بنیان تسریع می کند/بهبود صنایع نیشکر


دکتر ابدالی ناصری، مدیرعامل نمایندگی بهبود نیشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع جانبی: چندین سال پیش اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت «ساخت» شناخته شده به عنوان مانترا سال انواع شد. علاوه بر این امسال ساخت نقش ها اطلاعات بنیان در ابتدای قرن جدید چاپ شد.

اشتیاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده صنعت نیشکر اینجا است کدام ممکن است هر ساله همراه خود توانی تا حد زیادی اجتناب کرده اند قبلی گامی {در این} راستا برداشته شود به همان اندازه به نیازها تصمیم گیری شده توسط رئیس معظم انقلاب در زمینه خودکفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی کف دست یابد. از دوام”. اقتصاد”.

حرکت این صنعت در سال قبلی در مدار “مانترا سال” قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند این صنعت در سال قبلی را می توان مصداق عینی دلسرد کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت دانست کدام ممکن است به همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتیاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کارگران آن اجتناب کرده اند فاجعه بی‌سابقه خشکسالی جان مفید به در بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود «حمایت» فرماندهان سپاه، هفت تپه به هفت تعهد اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رفتن اجتناب کرده اند «سبدها» به تکثیر سالامی صنوبر.

در سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سال «ساخت»، صنعت نیشکر تمام امتحان شده شخصی را برای نتیجه گیری مانترا سال به کار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام توان برای حضور در مکان تعطیلات پیش خواهد سر خورد.

ساخت اطلاعات بنیان؛ دسرهای آغشته به اطلاعات

ساخت اطلاعات بنیان اساساً مبتنی بر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت، چراغ راه صنعت نیشکر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه این نمایندگی همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند توان نخبگان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران به بهبود به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی محصولات مختلف شخصی می پردازد.

مجموعه تحقیقات، استفاده اجتناب کرده اند توان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبوغ نمایندگی های اطلاعات بنیان در صنعت، در نتیجه پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری هایی شده است کدام ممکن است نیشکر خوزستان را شناخته شده به عنوان منصفانه معاونت آموزشی غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی اطلاعات بنیان در بخش کشاورزی شناسایی شده است است. . ، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیاری به طور مکرر ورزش های متنوعی دارند.

این صنعت همراه خود حضور یکی اجتناب کرده اند ادارات مهم آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه تحقیق استفاده شده بر مقدمه واحدهای نیشکر، همراه خود استفاده تن محقق در جهت {بهره وری} نیشکر در تمامی بخش ها امتحان شده مستمری داشته است.

موفقیت های بدست آمده در این روش چه در زمینه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در زمینه نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ اجزا اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات کشاورزی مرتبط همراه خود نیشکر حاصل همین تحقیقات {انجام شده} در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید مزین به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تکنیک اطلاعات محور تسریع خواهد بود.

تحمیل حرفه؛ شیرین کامی خوزستان اجتناب کرده اند نیشکر

شیرینی نیشکر همه مردمان خوزستان را راضی می تنبل، در امتداد طرف ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گامی در جهت خودکفایی، اشتغالزایی دستاورد مهمی برای این صنعت اجتناب کرده اند شمال به همان اندازه جنوب خوزستان است کدام ممکن است ایمنی همیشگی را برای قلمرو به ارمغان معرفی شده است است.

هشت صنعت کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نیشکر ۲۶۰۰۰ حرفه مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً که عملاً انواع حرفه غیرمستقیم تحمیل کردند. مجتمع های تولیدی نیشکر، صنایع جانبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیلی آنها توانسته اند همراه خود همه اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ها زیر چتر ساخت همدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های ۱۰۰ هزار نفری حاصل این همدلی هستند.

بهبود فوری صنعت نیشکر

تحمیل صنایع کمکی، استفاده حداکثری اجتناب کرده اند نیشکر در ساخت محصولات مختلف اجتناب کرده اند جمله کاغذ، بهبود صنایع تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی مناطق همجوار اجتناب کرده اند این سیستم های امسال این نمایندگی برای نتیجه گیری فرامین مقام معظم مدیریت در زمینه ساخت اطلاعات بنیان است. تحمیل حرفه.

امید است در سال جاری همراه خود رهنمودهای مقام معظم مدیریت همراه خود امتحان شده های سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ارزنده همه اقشار محله به طور قابل توجهی آرزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان خانوار نیشکر گام های سازنده ای در جهت آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید استارت ایران اسلامی برداشته شود. منصفانه قرن جدید، منصفانه آغاز انصافاً. برای همه باش