هدف محافظت جایگاه ایران در ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی جهان است/ خوزستان میزبان فینال ورزشی ها بود


معلم نیروی کار سراسری ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی همراه خود مشاوره اجتناب کرده اند شرایط اهواز برای میزبانی اجتناب کرده اند اردوی این نیروی کار ذکر شد: مسئولان خوزستان سنگ تمام گذاشتند.

محسن ربانی دانستن درباره اولین مرحله اردوی نیروی کار سراسری کشاورزی همراه خود هدف کنار هم قرار دادن سازی ورزشکاران مراقبت از مسابقات جهانی استرالیا که اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ماه در اهواز تحریک کردن تبدیل می شود، ذکر شد: پس اجتناب کرده اند اپیدمی کرونا اردوی تیمی برگزار شد. به تعویق افتاد، با این حال خوشبختانه بعد اجتناب کرده اند آن برگزار شد. مدت زمان بسیار طولانی. در اردوی اهواز ۳۵ ورزشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ ورزشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم زن حضور دارند.

وی ذکر شد: در روزهای ابتدایی اردو هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی که زمان زیادی به همان اندازه آغاز جام جهانی داریم، باقی مانده است انواع نفرات بسته شدن اعزامی به استرالیا خاص نیست. در وسط زودتر این رقبا ها کاروان ایران همراه خود کسب مدال های زیبای ورزشکاران کشورمان سودآور به صعود به سکو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق بزرگی بود که ایران پس اجتناب کرده اند انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به مقام سوم بازو کشف شد.

سرمربی نیروی کار سراسری پیوند اعضا ذکر شد: هدف اینجا است که ایران توانایی داشته باشد جایگاه ایران را در پیوند عضو جهانی محافظت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور خوب ای برای ملت باشد.

وی همراه خود مشاوره اجتناب کرده اند شرایط اهواز برای میزبانی این اردو ذکر شد: هوای اهواز برتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان به آن است بالا دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه امتحان شده می کنند اردو را در شرایط فوق العاده خوبی که صحیح نیروی کار پیوند است ورزش کنند. خوزستان.” اجتناب کرده اند اتحادیه برای برگزاری این اردوی مشترک تشکر می کنم.

ربانی دانستن درباره حضور هشت خوزستانی {در این} مرحله اجتناب کرده اند اردوی نیروی کار سراسری نیز ذکر شد: خوزستان کادر فعالی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورزشکاران خوبی نیز بهره می برند. آقای فتاحی رئیس هیئت شخصی پیوند اعضا خوزستان نیز امیدوار است با توجه به ورزشکاران این استان ورزشکاران آنها در اردوی نیروی کار سراسری فوق العاده خوشایند ورزش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم به استانداردهای تصمیم گیری شده برسند.