هشدار؛ تهران، امشب {در خانه} بمانیدگروه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه شهر تهران نسبت به وزش باد از حداکثر عصر درست در این لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ساعات اولین عصر هشدار داد.