هشدار افزایش اشیا ابتلا به سرخک در خوزستان


{به دلیل} همه گیری بیماری سرخک در کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بروز مواردی اجتناب کرده اند بیماری در کشورمان، در صورت بیانیه تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بثورات جلدی هر دو شبیه به دانه های صورتی پوستی به نزدیک ترین خانه بهداشت، پایگاه سلامت هر دو وسط شرکت ها کامل سلامت مراجعه کنید.

  دانشکده علوم پزشکی اهواز اجتناب کرده اند افراد خوزستان خواست {به دلیل} همه گیری بیماری
سرخک در کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بروز مواردی اجتناب کرده اند بیماری در کشورمان، در
صورت بیانیه تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بثورات جلدی هر دو شبیه به دانه های صورتی پوستی، در اشخاص حقیقی به
ویژه در کودکان، اجتناب کرده اند انجام معامله با‌های خانگی خودداری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اجتناب کرده اند کف دست دادن
جایگزین، به نزدیک ترین خانه بهداشت، پایگاه سلامت هر دو وسط شرکت ها کامل سلامت
مراجعه کنند.

علاوه بر این همراه خود ملاحظه به این که واکسن
سرخک کودکان در ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ ماهگی کودک تزریق تبدیل می شود، در صورتی گذشته تاریخی های
مقرر، برای انجام واکسیناسیون فرزندتان مراجعه نکرده‌اید، در اولین جایگزین
همراه خود پایگاه سلامت هر دو خانه بهداشت تصمیم بگیرید. 

سرخک،
فوق العاده مسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتلای کودکان به آن است ممکن است برای او یا او خطرآفرین باشد؛
با این حال همراه خود همراهی ممکن است کفگیرها گرامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن واکسیناسیون کودکان، قابل پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید
مدیریت است.