همایش بزرگ تجار و بازرگانان ایرانی-ارمنیاولین نشست فدراسیون کارفرمایان ارمنی در ایران توسط هیئت مدیره مرکز خیریه مریم مجدلیه و انجمن فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایران؛ در سالن آپادانا هتل اسپیناس تهران با حضور جمعی از تجار، تجار و بازرگانان ایرانی ارمنی تبار که نقش بسزایی در تولید صنعت و شکوفایی اقتصاد کشور دارند برگزار شد.