هنگام افزایش حقوق بازنشستگی، ۲۵ سهم باقی مانده اجتناب کرده اند مطابقت باید اندیشه در مورد شود


هنگام افزایش حقوق بازنشستگی، 25 درصد باقی مانده از تناسب باید در نظر گرفته شود

دبیر اجرایی خانه کارمند بروجرد ذکر شد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ۲۵ سهم بقیه نسبت در مونتاژ هیأت امنا تصویب شود به همان اندازه افزایش حقوق بر مقدمه مصوبه شورای برتر کار اعمال شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی تکالیف کبریت بازنشستگان تامین اجتماعی.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، غلامرضا خشمگین (دبیر اجرایی خانه کارمند بروجرد) وی همراه خود ابراز تاسف اجتناب کرده اند برتری بازنشستگان تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری بگیران اجتناب کرده اند سایر صندوق ها، ذکر شد: در حالی که بازنشستگان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​اجتناب کرده اند ابتدای سال برای جبران تورم افزایش حقوق بدست آمده می کنند، بازنشستگان کارگری باید منتظر افزایش حقوق شخصی باشند.


زندی اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ادبی کارمندان در سال های جدیدترین انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تنها پس اجتناب کرده اند بازنشستگی کارمند باید درگیر یکپارچه ظلم باشد.


وی همراه خود ردیابی به اینکه تورم بالا به کابوسی برای بازنشستگان تغییر شده است، ذکر شد: با بیرون شک باید همراه خود این تورم هولناک که ناشی اجتناب کرده اند سوءمدیریت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در تمام فاصله های قبلی بود، به گونه ای که ابزار افزایش دستمزدها است، از بازنشستگان همراه خود مشکل های زیادی گذراندن هستند.”


دبیر اجرایی خانه کارمند بروجرد همراه خود یادآوری اینکه افزایش مستمری ها در تمام سال های قبلی بر مقدمه حقوق شورای برتر کار {بوده است}، ذکر شد: اکنون هیات امنای گروه تامین اجتماعی باید افزایش را تایید تدریجی. در مستمری هایی که اجتناب کرده اند ابتدای سال اجرا تبدیل می شود.»


وی همراه خود ردیابی به اینکه افزایش حقوق باید کبریت همراه خود دستمزد کارمندان انجام شود، ذکر شد: کارمندان مبالغی در قالب حق اولاد، پاداش کارگری، حق مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای اضافی بدست آمده می کنند، با این حال اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام اندیشه در مورد شده است. برای بازنشستگان فوق العاده نوزاد است.”


دبیر اجرایی خانه کارمند بروجرد در {پاسخ به} اینکه پیش بینی {می رود} همراه خود افزایش دستمزد در روزهای پایانی سال چقدر فوری تشکیل مونتاژ دهد، ذکر شد: گروه تامین اجتماعی ممکن است همزمان همراه خود دوره ها کمیته {حقوق و دستمزد} باشد. افزایش مستمری پس اجتناب کرده اند تصویب دستمزد. این روال در متعدد اجتناب کرده اند اسبابک ها اجتناب کرده اند جمله بازرسی بودجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود تصویب بودجه در مجلس شورای نگهبان نیز جلساتی تشکیل می دهد به همان اندازه شورای نگهبان تنها تعدادی از روز بعد اجتناب کرده اند بودجه تذکر شخصی را گفتن تدریجی. به تصویب مجلس رسید.


وی همراه خود تاکید بر اینکه کارمندان جوان دیروز شبیه به سالمندان بازنشسته امروزی هستند، ذکر شد: پیش بینی افزایش حقوق {در این} شرایط اجتناب کرده اند افزایش قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم فوق العاده کشنده است.


وی همراه خود ردیابی به اینکه تنها ۷۵ سهم مطابقت انجام شده است، ذکر شد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ۲۵ سهم مابقی در مونتاژ هیئت امنا برای افزایش حقوق براساس مصوبه شورای برتر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه شورای برتر کار تصویب شود. اجرای مابقی تعهدات کبریت برای بازنشستگان تامین اجتماعی.


انتهای پیام/