هوای سه شهر خوزستان در شرایط مضر


بروز پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار روز پنجشنبه هوای شهرهای اهواز، رامشیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادگان را در شرایط مضر قرار داد.

سامانه پایش استاندارد هوای ملت روز پنجشنبه شاخص استاندارد هوای شهرهای رامشیر را ۵۰۰، شادیگان را ۴۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهواز را ۳۶۸ در شرایط مضر گفتن کرد.
این سامانه علاوه بر این دارای شاخص استاندارد هوای بندرامام ۲۴۸ در شرایط a فوق العاده غیربهداشتی، شاخص استاندارد هوا برای شهرهای حمیدیه ۱۶۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسنگرد ۱۵۴ در شرایط غیربهداشتی برای همه تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص استاندارد هوا برای شهرها است.
شوشا ۱۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهور ۱۳۵ را در شرایط غیربهداشتی برای گروه های ظریف گفتن کرد.
در بروزترین tp-date گزارش ارسالی اجتناب کرده اند سوی اداره کل ایمنی اطراف زیست خوزستان، میزان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه ۱۰ ساعت شب (میکروگرم بر متر تاس) به نشانی امیدیه ۳۸۳، اندیمشک، ۳۹۰، اهواز ۱۰۲۸، ایذه ۳۷۳، بندرام، ۳۷۳. ۳۰۰، بهبهان ۱۷۱، حمیدیه ۳۱۷، دزفول ۴۷۴، رامشیر ۱۸۵، سوسنگرد ۳۱۳، شادیگان ۲۳۹، شوش ۵۲۰، شوشتر ۲۶۶، گتوند ۲۰۸، ماهشهر ۱۴۷ سند شد.
اداره کل هواشناسی خوزستان پیش سوراخ بینی کرد وزش باد نسبتا از حداکثر طی روز پنجشنبه در مناطق جنوبی، جنوب غربی، غرب، مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی شمالی موجب خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی شود.
AQI شاخصی است که برای مقیاس گیری استاندارد هوا استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد می دهد که هوای فراگیر چقدر تازه هر دو آلوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میزان آلودگی قابل دستیابی است چه تأثیراتی بر سلامت اشخاص حقیقی داشته باشد.
این شاخص بر روی اثراتی که اشخاص حقیقی قابل دستیابی است پس اجتناب کرده اند تعدادی از ساعت هر دو تعدادی از روز استنشاق این هوا تخصص کنند، هدف اصلی دارد.
بر ایده این شاخص، اجتناب کرده اند ۰ به همان اندازه ۵۰ در شرایط خالص هر دو بی تجربه، اجتناب کرده اند ۵۱ به همان اندازه ۱۰۰ در شرایط باورپذیر هر دو زرد، اجتناب کرده اند ۱۰۱ به همان اندازه ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه های ظریف هر دو نارنجی، اجتناب کرده اند ۱۵۱ به همان اندازه ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه هر دو صورتی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۲۰۱ به همان اندازه ۳۰۰ در شرایط ناسالم هر دو فوق العاده بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۱ به همان اندازه ۵۰۰ در شرایط مضر هر دو بنفش.
در شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری ناسالم، همه اشخاص حقیقی در صورت قرار تکل تمدید شده مدت کشف نشده هوای این کمیت قابل دستیابی است علائم تنفسی را تخصص کنند. اشخاص حقیقی گروه ظریف نیز قابل دستیابی است مجازات ها بیشتری داشته باشند. شرایط فوق العاده غیربهداشتی هشدار دهنده خوب اورژانس بهداشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً سلامت کل گروه در معرض خطر است.
شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری مضر نیز سیگنال خوب وضعیت اضطراری بهداشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه می توانند مجازات ها انتقادی برای بهزیستی داشته باشند.

در ماه های فعلی هوای متنوع اجتناب کرده اند شهرهای خوزستان اجتناب کرده اند جمله شهر اهواز {به دلیل} آلودگی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیده وارونگی (ریزش هوا) در شرایط ناسالم برای گروه های سنی مختلف {بوده است}.