هیچ بن بست در استان برای رفع مشکلات {وجود ندارد}


استاندار خوزستان همراه خود دقیق اینکه در خوزستان مشکلی برای رفع مشکلات نداریم، اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند مشکلات خوزستان زیرساختی است که به هر دلیلی برطرف نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود تعمیر مشکلات به بهبود استان کمک کرد. آی تی.”

صادق خلیلیان صبح در حال حاضر در دیدار نوروزی همراه خود کارگران استانداری گفت: حدود هشت ماه است که مقامات جدید زمام امور را توسط دست گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقامات اجتناب کرده اند ابتدا امتحان شده کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند همه نیروهای توانمند در چارچوب استفاده تنبل. اجتناب کرده اند پوشش های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود “سلوی”. جدیت امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات میهن.

وی همراه خود دقیق اینکه بهبود خوزستان اجتناب کرده اند بهبود ملت جدایی ناپذیر است، اظهار داشت: شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند مقامات باید برای هم افزایی در بهبود ملت به بهبود استان شکسته نشده دهیم.

خلیلیان شکسته نشده داد: در خوزستان اجتناب کرده اند ابتدای کارمان همراه خود ناآرامی های کارگری مشابه با هفت طبع مواجه بودیم که بر مقدمه پوشش های دستور ۴۴ جابه جا نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در نتیجه ریختن مالک شد.

وی افزود: این نمایندگی کشف نشده تخریب قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیم ها حرص را انتخاب کنید و انتخاب کنید طمع استفاده از اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان دشمن میهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن ایمنی داشتند که در پایان به نمایندگی بهبود نیشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تکیه کن به آن است واگذار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت را اجتناب کرده اند تذکر تحمیل استراحت باعث. فضای کار در استان».

ولی خوزستان اظهار داشت: خوزستان بیشترین نسبت دارایی ها مختلف ملت را تامین می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه ویژه ای در ملت دارد.

وی شکسته نشده داد: تامین آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت ۲ موضوع مهمی است که مقامات بر آن تاکید دارد تخصصی ایجاد می کند خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات این بخش امتحان شده شود.

خلیلیان اظهار داشت: «بعضی کارها پیچیده نیستند، با این حال می توان همراه خود ابتکار حرکت کرد.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند جمله توضیحات عقب ماندگی خوزستان حواشی است {که باید} اجتناب کرده اند آن رفتن کرد.