هیچ به فرماندهی بی گناهی {وجود ندارد}/ سرمایه گذاری های خوزستان باید افتتاح شود


صادق خلیلیان عصر پنجشنبه در نشستی همراه خود مدیرکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای خوزستان اظهار داشت: راه برون سر خورد اجتناب کرده اند مشکلات استان باز است، سرمایه گذاری هایی تخصصی ایجاد می کند سال های فعلی خشمگین مانده اند باید ممکن شوند.

خلیلیان همراه خود تأکید بر نیاز بهبودخوزستان افزود: بهبود استان را کنار اجتناب کرده اند بهبود ملت نمی دانیم. بعد از همه باید به امتیازات استان معامله با شود چرا که بهبود خوزستان باعث پیشرفت ملت تبدیل می شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: هیچ مسئولی نباید شخصی را تمیز اجتناب کرده اند انتقاد بداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مسئولان استان وظایفی دارند {که باید} انجام دهند.

وی محیط های استانداری را مانع غول پیکر بهبود آن دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: حواشی حال باعث عقب افتادن استانداری شده است.

ولی خوزستان به ورزش هایی که پس اجتناب کرده اند تشکیل مقامات صورت گرفت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ورزش های {انجام شده} را رصد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو اینجاست که مسئولان قبلا چه کردند؟

خلیلیان در ارجاع به اقدامات {انجام شده} است اندیکا وی پس اجتناب کرده اند فینال زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های این شهرستان اظهار داشت: محل شیوع این پایین لرزه در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیکااجتناب کرده اند آن مبارزه کردن می برد با این حال همراه خود ورزش هایی که انجام دادیم توانستیم اعتبارات خوبی برای افزایش وضعیت این شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت زدایی کسب کنیم.

وی خطاب به مدیرکل صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان وی اظهار داشت: به حاضر این سیستم های امیدوارکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های سرزنده در استان مورد توجه قرار گرفت کنید، خوزستان استان مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجازه دهیم همراه خود دید ترحم به آن است مورد توجه قرار گرفت کنیم.