وجود حدود ۳۰۰۰ معتاد متجاهر در خوزستان / پیش سوراخ بینی دو وسط ترکیبی آوری معتادان متجاهر


استاندار خوزستان همراه خود ردیابی به انتظارات پادگان فرجوانی و زندان آهن برای ترکیبی آوری معتادان متجاهر اظهار داشت: حدود ۳ هزار معتاد متجاهر در خوزستان موجود است کدام ممکن است همراه خود ترکیبی آوری این اشخاص حقیقی نیمه زیادی اجتناب کرده اند ایمنی خوزستان تحمیل تبدیل می شود.

صادق خلیلیان در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل و دادستان وسط استان خوزستان کدام ممکن است در امروز (۱۵ فروردین) برگزار شد، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به موقعیت خوزستان در انقلاب اسلامی و حفاظت مقدس این استان. او جایگاه ویژه ای دارد. در جاری حاضر خوزستان دومین استان اجتناب کرده اند تذکر ساخت ناخالص خانه و تامین کننده ۴۰ نسبت دارایی ها بودجه کلی ملت است.

به گزارش ایسنا، وی همراه خود ردیابی به مشکلات خوزستان در سال های جدیدترین افزود: این مقامات انقلابی اجتناب کرده اند بدو راه اندازی اقدامات خوبی در خوزستان انجمن داده است؛ اجتناب کرده اند جمله اقدامات {انجام شده} می توان به اجرای جامعه فاضلاب شهری، مدیریت آب های سطحی ردیابی کرد. و تامین آب آشامیدنی به طور قابل توجهی در جهان سرمایه گذاری غدیر طی شش ماه قبلی.

استاندار خوزستان اظهار داشت: دشمنان انقلاب اجتناب کرده اند امتیازات نمایندگی هفت طبع سوء استفاده می کردند و این است پرونده اندازه جهانی پیدا می کرد کدام ممکن است همراه خود انتخاب مشترک مقامات و قوه قضائیه محافظت شد و اکنون حق همراه خود این نمایندگی است. مسیر امیدواریم در دو سه سال بلند مدت به سوددهی برسیم.

وی افزود: اختصاص ۳۶ هزار میلیارد تومان به خوزستان در قالب مصوبات بازدید اجتناب کرده اند سوی هیات مدیره مقامات، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بهبود و هشت هزار میلیارد تومان برای صنوبر تسهیلات بودجه قیمت برای حمایت اجتناب کرده اند ساخت و عروسی کودکان اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات است. این حکومت انقلابی خوزستان.

ولی خوزستان همراه خود تاکید بر هم افزایی برای حضور در نیازها عالیه نظام مقدس اسلامی اظهار داشت: در خوزستان شاهد هم افزایی در اندازه مختلف بوده ایم؛ نبرد شش ساله همراه خود اقدامات {انجام شده} در جهان بتک به صلح منجر شده است. در زمینه نبرد همراه خود قاچاق اسلحه و ترکیبی آوری سلاح غیرمجاز و نبرد همراه خود اشرار همراه خود دستگیری ۱۴۵۰ نفر اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ مجرم فراری، احکامی موجود است کدام ممکن است برای ادغام کردن اقدامات قضایی، انتظامی و امنیتی در خوزستان تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به پیش بینی کردن پادگان و زندان آهن فرجوانی برای ترکیبی آوری معتادان متجاهر اظهار داشت: حدود ۳۰۰۰ معتاد متجاهر در خوزستان موجود است کدام ممکن است همراه خود ترکیبی آوری این اشخاص حقیقی بخش بزرگی اجتناب کرده اند ایمنی خوزستان برقرار تبدیل می شود.