ورود به مجلس نمایندگان برای برخورد موثر با تخلفات و جرایم در امتحانات سراسری
رئیس مرکز پژوهش های شورا با بیان اینکه رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی در کشور باعث شد تعداد معدودی از داوطلبان برای ورود به دانشگاه ها به روش های نامتعارف روی بیاورند، از ورود شورا برای برخورد موثر با تخلفات و جرایم در سطح کشور خبر داد. . امتحانات.