وزرای ملت و بازی در پی حوادث تلخ مشهد احضار شدند
رئیس مجلس در محیط تفریحی ایران و لبنان در مشهد، پیگیری این موضوع را به کمیسیون شوراها و ملت مجلس محول کرد.