وزیر آموزش و پرورش در مخلوط نیروهای جهادی اندیکا حضور کشف شد


وزیر آموزش و پرورش در دومین روز اجتناب کرده اند بازدید شخصی به استان خوزستان در یک واحد گروه جهادی سرزنده در شهرستان اندیکا حضور کشف شد.

یوسف نوری پیش اجتناب کرده اند ظهر همانطور که صحبت می کنیم پنجشنبه در مخلوط نیروهای اردوی جهادی تکیه کن به ستاد سردار شهید «حاج احمد معتصمیان» مستقر در شهرستان اندیکا حضور کشف شد و اجتناب کرده اند نزدیک در جریان الگو ورزش های جهادی قرار گرفت. اجزا گروه آن یک است اردوی جهادی است.

نوری ضمن آرزوی موفقیت و بهزیستی برای اعضای گروه جهادی، سردار شهید «حاج احمد متسالیان» کدام ممکن است همچنان در کل هفته به طور قابل توجهی در ایام نوروز سرزنده هستند، اظهار داشت: جهان جهاد جهان بزرگی است؛ جهاد منصفانه جهان غول پیکر است. حرکت خودجوش بیشتر مبتنی بر ایمان، قلبی و ایمان در کنار همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان شخص خاص هر دو گروهی و لذا ورزش گروه های جهادی همواره نتیجه جذاب را به در کنار ممکن است داشته باشد.

پس اجتناب کرده اند بروز زلزله در شهر اندیکا، گروه های مختلف جهادی برای حاضر شرکت ها به مردمان شهرستان اندیکا در قلمرو حضور یافتند و شرکت ها مختلفی اجتناب کرده اند جمله مونتاژ خانه، مسجد و دانشکده برای افراد زلزله زده حاضر کردند.