وزیر ملت دانستن درباره حادثه تلخ رخ داده در ورزشگاه مشهد توضیحاتی حاضر کردوزیر ملت اجتناب کرده اند کشتی گزارش تجزیه و تحلیل و تفحص در محیط دیدار خدمه های سراسری فوتبال ایران و لبنان به رئیس جمهور خبر داد و اظهار داشت: علت این اتفاق حضور هواداران با بیرون بلیت در ورزشگاه {بوده است}. . و مقوا دعوت مناسب همراه خود هولوگرام.