وکیل اکبر کرامدین: مهربان و بشاش بود!


اکبر خرمدین

مناسبت ۲ حسن امیدفر، وکیل اسیر اکبر خرمدین، قاتل زنجیره ای کدام ممکن است پسرش بابک، خانم و داماد عکس را کدام ممکن است در بیمارستان جان باختند، به طرز فجیعی به قتل رساند، ذکر شد و گوی مفصلی همراه خود ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتقاد داشته است.

اگرچه اکبر خرمدین در گذشته اجتناب کرده اند محاکمه در زندان در نوامبر ۱۴۰۰ بر تأثیر بیشتر سرطان ها درگذشت، با این حال حسن امیدفر وکیل او در گذشته اجتناب کرده اند در حال مرگ چندین بار همراه خود اکبر خرمدین صحبت کرد و در گذشته اجتناب کرده اند در حال مرگ او اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود قاتل صحبت کرد و اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود خانوار خرمدین ارتباط دارد.

محتوای متنی مناسب گفتگوی حسن امیدوار وکیل اکبر خرمدین:

چرا مشاور اکبر کرمدین بودید؟ چرا این موضوع برای شما ممکن است مهم بود؟

بنده وکیل غلامان آقای علی اکبر خرمدین بودم و طبق قوانین ضمن قبول وکالت باید اجتناب کرده اند تمامی وظایف وکالت برای حفاظت اجتناب کرده اند حقوق موکلانم استفاده کنم.

مدت هاست همراه خود پرونده شخصی اکبر خمدین در ارتباط بودم. اجتناب کرده اند قبلی آقای خرمدین اطلاع دهید.

آقای علی اکبر خرمدین سرهنگ بازنشسته نظامی بود و در درگیری ایران و عراق کدام ممکن است به مدت هشت سال به اندازه انجامید، نمایندگی کرد. به آگاه زندانیان و مسئولین زندان، او نیز مهربان و بشاش بود.

رهنمودها مهم در نیمرخ خرمدین چیست؟

با توجه به شخصیت آقای علی اکبر خرمدین چیزی نمی شد ذکر شد و شخصیتی روزمره داشت.

بازپرس ذکر شد کدام ممکن است در جاری تجزیه و تحلیل احتمال بروز قتل های تا حد زیادی در پرونده خرمدین است.

عدد. هیچ قتل عکس صورت نگرفت و طبق اطلاعاتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آقای خرمدین به کف دست آوردم موکلم {به دلیل} شرایط خاصی کدام ممکن است پیش آمده بود کف دست به قتل زده بود و احتمال قتل های بعدی در بلند مدت به هیچ وجه به ذهنش خطور نکرده بود.

خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید همراه خود ملاحظه به چند عملکرد کدام ممکن است با توجه به خرمدین می شناسید، احتمال خراب کردن به سایر کودکان نیز موجود است؟

۹، عالی سهم احتمال خراب کردن به کودکان تولید دیگری وجود نداشت.

چرا پیرمردها داماد خانوار خرمدین با بیرون از دوام وزارت تشکیل دادند؟ چه چیزی باعث شد کدام ممکن است آنها چنین تصمیمی بگیرند؟

{به دلیل} روابط نزدیک فامیلی آنها و علاوه بر این شرایط خاص تحت سلطه بر خانوار خرمدین و کهولت سن مددجو، خانوار پیرمردها فوت کردند و آنها راضی بودند.

آقای خرمدین اجتناب کرده اند دنیا سر خورد. اگر او خشمگین نگه دارد و محاکمه شود، شناخته شده به عنوان وکیل مدافع تا حد زیادی روی کدام جنبه اجتناب کرده اند پرونده هدف اصلی خواهید کرد و چه دفاعی برای او خواهید صنوبر؟

پرونده توسط جناب آقای علی اکبر خرمدین مجنون در زمان ارتکاب جنایت در کمیته سه نفره پزشکی قانونی در جاری معامله با بود کدام ممکن است در آنجا فوت کرد و عملا پرونده پزشکی قانونی وی بسته شد. در صورتی کدام ممکن است خاص شود متهم در زمان ارتکاب جرم دارای توانایی تبعیض نبوده، طبق ماده ۱۴۹ قوانین مجازات اسلامی اجتناب کرده اند وظیفه کیفری معاف است.

به تذکر خواهید کرد چرا آقای خرمدین اجتناب کرده اند قتل ها پشیمان نشد؟

شخصاً علی اکبر خرمدین چون در حرفه ارتش مشغول به کار بود و ایده ها و نظم خاصی را در مسکن رعایت می کرد این شخصیت همراه خود شخصیت دو پسرش پیک و آریزو در تضاد بود این دلیل است به هیچ وجه پشیمان نشد. .

همراه خود ملاحظه به بیماری آقای کرامدین و عدم موافقت جیب دادگاه برای آزادی لحظه ای ایشان، به تذکر خواهید کرد هدف عدم موافقت قضات همراه خود آزادی ایشان چیست و قوانین {در این} باره چه می گوید؟

چون رسانه ای شد و گروه اجتناب کرده اند این اتفاق شوکه شد و {به دلیل} نوع جرم، کارآگاه احترام همراه خود تقاضا حواله موافقت نکرد. حتی همراه خود اعتراض ممکن است به قرار بازداشت، جیب دادگاه کیفری استان تهران اجتناب کرده اند اعتراض به قرار بازداشت خودداری کرد و همراه خود آزادی متهم موافقت نکرد. صرف تذکر اجتناب کرده اند اسبابک ها فوق و همراه خود ملاحظه به ماده ۲۳۷ و بند ج ماده ۲۳۸ قوانین آیین دادرسی کیفری، بازداشت لحظه ای در جرم قتل عمد الزامی است.

خواه یا نه واقعاً شریک زندگی آقای خرمدین اجتناب کرده اند او می ترسید؟ او در یک واحد فایل صوتی اجتناب کرده اند زندان اظهاراتی علیه همسرش کرد. خواه یا نه اجتناب کرده اند این فایل صوتی اطلاع دارید؟ چقدر این فایل صوتی را می شناسید؟

در نظر گرفته شده نمی‌کنم این اعلام کردن مناسب باشد. از سه قتل در سال های ۹۷-۹۰ و ۱۴۰۰ {اتفاق افتاد} و شریک زندگی علی اکبر خرمدین خواهد شد {در این} سال ها کف دست به اعمالی بزند کدام ممکن است متاسفانه همراه خود سکوت و همکاری او جنایات بیشتری رخ داد.

نقل شده کدام ممکن است آقای خرمدین دانشمند بوده و دارای آموزش عالیه است. طبقه اجتماعی و درجه خانوادگی او باعث شد کدام ممکن است ما پیش بینی چنین جنایاتی را نداشته باشیم. اجتناب کرده اند منظر زندان، در نظر گرفته شده می کنید چرا این {اتفاق افتاد}؟

مطمئنا، شبیه به طور کدام ممکن است در پرس و جو در گذشته گفتم، ایشان عالی ارتش همراه خود مبانی و ایده ها خاصی در مسکن بودند. مثلا جایگزین سیگار و بسیاری دیگر بود. علی اکبر خرمدین ذکر شد: فرزندان وی این مبانی و ایده ها را رعایت نکردند و هر دو {در خانه} همراه خود تحمیل فضای متشنج، نبرد و بدرفتاری همراه خود کفگیرها شخصی مواجه شدند، متاسفانه غیر از رفع مشکلات، همراه خود ضرر مواجه می شوند.