ویدیوی جدید اجتناب کرده اند حمله به سه روحانی در مشهد
عبداللطیف مرادی، مهاجم ۲۱ ساله ازبکستانی، منصفانه سال پیش به طور بوتلگ اجتناب کرده اند مرز پاکستان وارد ایران شد پس از آن در مشهد مقدس ساکن شد.