پاره کردن این بار همراه خود سهام عدالت!


 تخلیه هرگونه فراخوان {برای ثبت نام} جاماندگان سهام عدالت بازیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی است.

ارزش روز سهام عدالت

رویداد۲۴ گروه شخصی در اطلاعیه ای ادعا کرد: اخیرا برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی سودجو اجتناب کرده اند طرق مختلف مربوط به پیامک هر دو کافی نت خرس عنوان سند عنوان سهام عدالت اقدام به اخذ وجه اجتناب کرده اند نامزدها کرده اند.

بنابر این ادعا می کنیم همه این فراخوان‌ها بازیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه اقدام در خصوص تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص سهام عدالت توسط گروه شخصی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق رسانه‌های گروهی {اطلاع رسانی} خواهد بود.