پاسخ سینمای خانگی به آزار جنسی
صفحه بحث سندیکای فیلم ایران (خانه سینما) پس اجتناب کرده اند اعتراض به برخی اعمال خشونت آمیز در پایین صحنه سینما ادعا ای صادر کرد.