پاسخ وزیر ملت به اتفاقات فعلی مشهد
و وزیر ملت گفتن کرد: همراه خود افرادی که در تفریحی سراسری فوتبال ایران مقابل لبنان تخلف کردند برخورد انتقادی خواهد بود.