پایش ویژه استعدادها و توانمندی های نیروی انسانی در ایران خودرو
معاون توسعه منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو، افزایش انعطاف پذیری و چابکی را محور اصلی برنامه های این گروه اعلام کرد و اعلام کرد: برای این منظور افزایش همسویی با استراتژی ها و عملیات تجاری موثر و کارآمد به عنوان یک امر مهم و ضروری است. اولویت اساسی در این زمینه ما نیروی انسانی این گروه صنعتی را شناسایی کرده ایم.