پایگاه خبری تحلیلی شریانی – گزارشی اجتناب کرده اند پایان دادن مهندسی نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران / سامانه های جدید موشکی NDSA چه مشخصه هایی دارند؟

به گزارش پایگاه خبری چریان نیوز، هشتمین مراسم الحاق از دستگاه تخصصی شناور، موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدافند زیرسطحی به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لحظه همراه خود حضور سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، امیر دریادار علی رضا تانکسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه گروه. اجتناب کرده اند سران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران برتر رتبه نیروهای مسلح بازداشت شده در جهان یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بندرعباس است.

{در این} مراسم انواع زیادی از دستگاه، سامانه های موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوبری همراه خود قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه های عملیاتی جدید به گروه رزم دریایی سپاه اضافه شد.

دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش، افزایش سرعت به ۹۵ گره دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قابلیت حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب موشک اجتناب کرده اند مشخصه های منحصر به شخص راکت انداز، پرتابگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین سپاه است.

ارتقای برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی مانور موشک ها، اجتناب اجتناب کرده اند مبارزه الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توانایی انفجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انهدام نسبت به سامانه های زودتر نیز اجتناب کرده اند مشخصه های سامانه های موشکی جدید اختلاط شده در نیروی دریایی سپاه است.

در هشتمین مرحله اجتناب کرده اند الحاق از دستگاه تخصصی پدافندی به نیروی دریایی سپاه، برای اولین بار سطوح زیرمجموعه معقول در گروه رزم قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن فصل جدیدی اجتناب کرده اند نیروی حیاتی مأموریت نظامی بود.

سرلشکر سلامی: مهندسی نیروی دریایی سپاه به نوک رسید

سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی {در این} مراسم همراه خود دقیق اینکه جوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید توانایی برای ما اجتناب کرده اند اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: برای ما جوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید توانایی اجتناب کرده اند اهمیت بالایی برخوردار است. زیر پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین.

همراه خود ابراز سپاس اجتناب کرده اند خداوند متعال کدام ممکن است در حماسه های تولید دیگری شاهد حرکتی نوین در خور شأن نیروی دریایی سپاه پاسداران هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث جهان به ما تحقق یافته است است کدام ممکن است دوم غفلت به مقیاس گذشته تاریخی ناگوار {خواهد بود}. برخی اجتناب کرده اند لحظات به مقیاس گذشته تاریخی حیاتی است، مشابه حفاظت مقدس کدام ممکن است اگر کف دست تمیز به میدان نمی رفتیم، در لحظه آینده ما فرق می کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران ذکر شد: اگر خون پاک شهدا نبود خانوار های شهدا پایداری {نمی کردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت متعصب ایران مبارزه کردن نمی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه گرفتار شدیم. همراه خود سرنوشتی مشخص، ملت خشمگین {می ماند}.

بدخواهان جهان به ملت های ضعیف رحم نمی کنند

وی افزود: ما درس های بزرگی اجتناب کرده اند حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گذشته تاریخی حیات بخش گرفته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقق یافته است ایم کدام ممکن است در نظم جهانی جای ضعیفان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ضعیف باشد عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت . آنها غارت خواهند کرد، از بدخواهان جهان به ملت های ضعیف رحم می کنند “نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط کنید.”

سرلشکر سلامی همراه خود ردیابی به اینکه مستکبران جهان تنها زبان زور را می فهمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است احترام می گذارند، شکسته نشده داد: این تجربیات گرانبها حاصل خون شهداست، گشت و گذار قطعا برای ما مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مفید است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل پیام است. کدام ممکن است ما باید مقاوم باشیم ما ایمنی شخصی را در همه زمینه ها محافظت می کنیم.

وی تاکید کرد: امتحان شده فرزندان علمای ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنایات الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های آنان در افزایش توان دفاعی ملت اجتناب کرده اند جمله پرتاب تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر به خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ سامانه های معقول در زیر مرحله، کف دست متجاوزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متجاوزان را مختصر کرد. دشمنان اسلام ایران.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکر شد: اندیشه‌های انگیزشی حاصل اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده معظم کل قوا امام خامنه‌ای است کدام ممکن است راه را به ما می‌آموزد. سربلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند باشید.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی

وی ذکر شد: برای ما کدام ممکن است دشمن را می شناسیم، مجازات ها بی فکر است.

اختلاط معقول زیردریایی نبرد دریایی را قادر می سازد

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی {در این} مراسم ذکر شد: گنجاندن زیردریایی‌های معقول در گروه رزمی NDSA مهارت دلسرد کردن ما را برای مقابله همراه خود تهدیدات زیرزمینی به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی افزود: همراه خود این اقدام فصل جدیدی اجتناب کرده اند اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار نیروی دریایی در ماموریت های نیروی دریایی سپاه پدیدار احتمالاً وجود خواهد داشت.

دریادار طنسیری همراه خود ردیابی به مشخصه های ناوهای جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکر شد: مانور عملیاتی بالای نسبت به شناورهای زودتر، دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش، افزایش سرعت به همان اندازه ۹۵ گره دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قابلیت حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب. موشک اجتناب کرده اند مشخصه های منحصر به شخص سپاه پاسداران است. کشتی های نو، رزمی نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران است.

افزایش برد موشک های دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های ناپایدار دیجیتال مبارزه

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر این همراه خود دقیق اینکه در بخش موشکی به قابلیت‌های جدیدی کف دست یافته‌ایم، ذکر شد: برد موشک‌ها در سامانه‌های موشکی جدید مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی مانور آن‌ها افزایش یافته {است تا} این سامانه‌ها اجتناب کرده اند مبارزه الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند مبارزه الکترونیک جلوگیری کنند. توانایی انفجاری. تخریب آنها در مقابل همراه خود سیستم های زودتر ۲ برابر شده است.”

وی افزود: اجتناب کرده اند ۲ سال قبلی در هشت مرحله اختلاط از دستگاه تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدافندی، انواع زیادی ناو اجتناب کرده اند گروه های مختلف، ناوهای موشک انداز کف دست ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اژدر زیردریایی معقول وارد گروه رزم دریایی سپاه شد کدام ممکن است این ثمره است. امتحان شده های گرامی ما در وزارت حفاظت.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی اجتناب کرده اند نیروهای مسلح، قرارگاه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی سپاه است کدام ممکن است همراه خود حمایت فرمانده کل سپاه به پایان رسید.

تمام از دستگاه خانه در دردسرساز ترین مجازات ها بازسازی شده اند

دریادار طنسیری در نهایت خاطرنشان کرد: تمامی از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه هایی کدام ممکن است در ۲ سال قبلی به گروه رزم نیروی دریایی سپاه پیوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آن در لحظه افشا تبدیل می شود، حاصل امتحان شده مداوم طلاب جوان انقلابی این جهان در کل دوران حفاظت مقدس است. شدیدترین تحریم ها.. دشمنان در مبارزه تحریم مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه شکسته نشده می تواند داشته باشد.

بر ایده این گزارش، در نهایت این مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران اجتناب کرده اند خانوار ۲ شهید مدافع حرم نیروی دریایی سپاه تجلیل شد.