پرکردن ۲ سطح ظریف قرمزها این بار با بیرون بهانهشاید اگر یحیی گل محمدی همراه خود اعتراضات کم سابقه شخصی پس اجتناب کرده اند گلزنی در دربی، مزاحم پایین نمی شد، در لحظه شاگردانش را اجتناب کرده اند جدا پایین هدایت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا به کار شخصی یکپارچه دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی هر سه امتیاز دربی را کسب تنبل. . ورزشی