پوتین: تحریم های ما جهان را در یک واحد فاجعه غذایی مکان ها
ولادیمیر پوتین هشدار داده است کدام ممکن است تحریم های غرب علیه روسیه ضعیف چرخ دنده غذایی را در فقیرترین مناطق جهان بدتر کردن می تدریجی، موج جدیدی اجتناب کرده اند مهاجرت را تحریک کردن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت چرخ دنده غذایی را افزایش می دهد.