پول نقد ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ هزار تومان


قیمت هر بیت پول نقد تمام بهار آزادی قالب جدید بر ایده گفتن اتحادیه طلا، جواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکوک تهران ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ هزار تومان است.

بر ایده گفتن اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر در حال حاضر (۲۸ فروردین ۱۴۰۱) قیمت هر بیت پول نقد قالب جدید به ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد قالب قدیم ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم پول نقد ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان، ربع پول نقد ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد منصفانه گرمی ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ هزار تومان.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱۹۳۶ دلار (۱۹۳۶ دلار) رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۱ هزار تومان قیمت کاهش یافته تبدیل می شود. قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد در حال حاضر را در جدول زیر تبصره می کنید:
قیمت شناسایی محصول (تومان)
هر پول نقد بهار آزادی قالب جدید ۱۲.۴۵۰.۰۰۰ دارد
پول نقد تمام قالب قدیم ۱۲۲۰۰۰۰۰
نیم پول نقد بهار آزادی ۷.۲۰۰.۰۰۰
ربع پول نقد بهار آزادی ۴,۰۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰ خوب و دنج پول نقد
اونس در سراسر جهان ۱۹۳۶ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ عرف است
طلای ۱۸ عیار ۱,۲۴۱,۹۰۰