پیام رئیس طالبان به رویداد عید فطررئیس طالبان در پیامی به رویداد فرارسیدن عید فطر ضمن مخالفت همراه خود مداخله آمریکا در امور خانه افغانستان ذکر شد کدام ممکن است هیئت حاکمه به کسی اجازه تحمیل ناامنی را نمی‌دهد.