پیوند بای پس عروق کرونر همراه خود دوز کمتحقیقات جدید آرم می دهد کدام ممکن است دوز زیرین دوز بالای دارو به ابعاد دوز بهتر در معامله با COVID-19 کارآمد است.