چابهار برگ برنده ایران در ترانزیت بین قاره ای
مقرون به صرفه ترین مسیر برای کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه کریدور شمال به جنوب خواهد بود چرا که بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران کوتاه ترین مسیر ترانزیتی کشورهای آسیای میانه برای رسیدن به اقیانوس هند است. و آبهای بین المللی