چرا بدنه خودروهای خارجی میلیاردی قطعا ارزش آن را دارد دارند؟




جامعه قاچاق خودروهای نابود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفی نابود شد را در سرزمین بی نظیر همراه خود قیمت های بالا خریداری می تدریجی.