چرا دولت با وجود تورم ۹۰ درصدی مدعی بهبود و گشایش است؟
این روزها بازار با همه شعبه هایش در بی ثبات ترین شرایط ممکن به سر می برد، قیمت اجناس و اجناس به طور موقت تغییر می کند و نه خریدار و نه فروشنده نمی دانند واقعا از معامله سود می برند یا ضرر. ساخت. انجام می دهند.