چه شرکت هایی نباید از کل سپرده های کارتخوان مالیات بپردازند؟
طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، تمامی مبالغی که به کارتخوان های شرکتی واریز می شود، بر اساس مالیات بر درآمد است، اما در عین حال، برای برخی از شرکت ها مانند دفاتر اسناد رسمی، تنها ۴۰ درصد از درآمد آنها مشمول مالیات است.