چه چیزی باعث سیل وحشتناک تابستان در ایران شد؟
ایران در تابستان معمولا خشک است اما نباید فراموش کرد که در فصل گرم سال که شرایط مساعد است رطوبت از جنوب شرقی یعنی از اقیانوس هند به ایران می رسد و باران می بارد. رطوبتی که از اقیانوس هند می آید بسیار زیاد است و هوا گرم است بنابراین اگر در تابستان باران ببارد شدید و سنگین خواهد بود.