چگونه مار گزیدگی و عشق به خود باعث می شود صبح 100 کیلو وزن کم کنیدچگونه مار گزیدگی و عشق به خود باعث می شود صبح 100 کیلو وزن کم کنید

داون اسمیت از وزن خود راضی نبود. ببینید ، گامی اشتباه او را در مسیر زندگی سالم قرار داد.

این پست در مورد اینکه چگونه مار نیش می زند و عشق به خود باعث می شود صبح 100 کیلو وزن کم کند ، برای اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید