کانال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان تلگرام مسدود شد
مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال تلگرامی حزب اتحادیه ملات توقیف شد. این دومین رسانه ای است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بسته شدن الرونه در مقامات بی نظیر توقیف تبدیل می شود.