کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار همرفتی بازدید کننده خوزستان است


 اداره کل مدیریت فاجعه خوزستان همراه خود ملاحظه به اطلاعیه روز جاری
هواشناسی خوزستان نسبت به بالا بودن ضرایب ناپایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز همرفت سبب خیزش
کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اطلاعیه درجه زرد صادر کرد.

  همراه خود ملاحظه به هشدار هواشناسی درجه
زرد شماره سه، وسط سراسری پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار فوری کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند، بالا بودن ضرایب
ناپایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز همرفت سبب خیزش گردوخاک ناشی اجتناب کرده اند آن می‌شود. کدام ممکن است زمان آغاز
آن اجتناب کرده اند اواسط همانطور که صحبت می کنیم پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان نوک آن  اوایل روز شنبه دهم اردیبهشت
ماه پیش سوراخ بینی شده است.  

براساس این اطلاعیه غرب، جنوب، جنوب غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط استان  شناخته شده به عنوان جهان
تأثیر رخداد کروی وخاک گفتن شده کدام ممکن است همراه خود  مخاطراتی همچون کاهش دید افقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید
استاندارد هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش غلظت آلاینده های گردوخاک در کنار است.  

{در این} اطلاعیه به مبتلایان تنفسی، اشخاص حقیقی سالخورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان پیشنهاد شده
اجتناب کرده اند تردد غیر حیاتی خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان تجهیزات‌های مربوطه نیز  تمهیدات
اجباری را بکار گیرند.  
اصل به ابلاغ هشدار مذکور به اعضای ستاد
پیشگیری، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی عملیات {پاسخ به} فاجعه  را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات‌های
مرتبط شهرستانی جهت محافظت آمادگی درست، تداوم کنار هم قرار دادن باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن تمهیدات اجباری
را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام اقدامات موردنیاز جهت پیشگیری، آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود حوادث
بالقوه اجتناب کرده اند تولید دیگری اشیا این اطلاعیه است.

به آموزش داده شده است سرپرست کل تنظیم زیست استان در  پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار همرفتی،  
وضعیت، زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق قابل پیش سوراخ بینی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید از طریق در پدیده‌های همرفت، همراه خود وزش
ناگهانی باد، توده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار تعیین کنید می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله چاپ شده می‌شود.