کودک های کوچولو، نعمت عظیم | به دست آورد بهزیستی


در سال ۲۰۱۳، دایانا آنلاین ۳۷ ساله به در کنار همسرش جان در دنور، کلرادو اقامت کرد.

وبز خیلی دوست داشت تشکیل خانوار بدهد، با این حال این اتفاق برای او یا او نیفتاد.

آنلاین اظهار داشت: “ما آزمایش های زیادی انجام دادیم، با این حال پزشکان پزشکی نتوانستند دلیل برای را تصمیم گیری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را ناباروری غیرقابل دلیل تجزیه و تحلیل دادند.” “در کل اولین در اطراف لقاح آزمایشگاهی، ما هیچ جنینی خشمگین نداشتیم. ما ویران شده بودیم.”

۴ سال بعد، پس اجتناب کرده اند در اطراف دوم لقاح آزمایشگاهی، معجزه ای رخ داد.

آنلاین آپلود شد. لیلی همراه خود وزن مفید ۸ کیلو به ترم درست رسیده است.

خوب سال بعد، وقتی خانوار آنلاین یک بار دیگر امتحان شده کردند، او خوب سقط جنین تولید دیگری داشت.

آنلاین اظهار داشت: «را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در سال ۲۰۱۹ خوب توصیه کاری اجتناب کرده اند Spectrum Health اجتناب کرده اند میشیگان اکتسابی کردم. “ما اصالتا اهل میشیگان هستیم، محل قرارگیری فوق العاده خوبی بود، به همین دلیل انتخاب گرفتیم کدام ممکن است زمان ادای احترام به خانه است.”

آنلاین سمت سرپرست عملیات سلامت گوارش در گرند رپیدز را پذیرفت.

او اظهار داشت: «وقتی جان اظهار داشت، بیایید یک بار دیگر امتحان شده کنیم، ممکن است کنار هم قرار دادن بودم. در سپتامبر ۲۰۲۰، ۲ جنین کاشته شد.

آنها امیدوار بودند کدام ممکن است حداقل خوب جنین بگیرند.

خبر شادی ها انگیز: هر ۲ این کار را کردند.

آنها دوقلوهای برادر خواهند داشت.

{هر روز} حیاتی است

آنلاین اظهار داشت: «گذشته تاریخی سررسید ممکن است ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ بود. با این حال حدود ساعت ۵ صبح روز ۶ فوریه، همراه خود فرار آب اجتناب کرده اند خواب بیدار شدم.

ساده در هفته ۲۲ باردار بودن او، پزشکان پزشکی به آنلاین گفتند کدام ممکن است نوزادان او در اوایل باردار بودن هستند.

پزشکان پزشکی او را {به دلیل} نشت مایع آمنیوتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار سلامت آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سلامت نوزادانش در Spectrum Health Butterworth بستری کردند.

ویویان رومرو، دکتر متخصص طب مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین اظهار داشت: کیسه آمنیوتیک دوگانه A پاره شد، با این حال هیچ سیگنال‌ای اجتناب کرده اند زایمان نابهنگام وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزادان مفید بودند. {هر روز} کدام ممکن است آنها در رحم باردار می یادآور (اگر برای مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان بی خطر باشد)، احتمال خشمگین ماندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج بیشتر اصولاً تبدیل می شود.

دکتر رومرو اظهار داشت در هفته ۲۲ باردار بودن ساده حدود ۳۰ سهم اجتناب کرده اند نوزادان خشمگین می یادآور. خطرات ناشی اجتناب کرده اند تولد نارس موجود است، اجتناب کرده اند جمله ضرر در ترتیب سطح حرارت نوزادان، انبساط ریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات در کار کردن روده.

دکتر رومرو اظهار داشت: «در ۲۴ هفته، نرخ بقا {در سراسر} ملت حدود ۵۰ سهم است، با این حال در بیمارستان کودکان Spectrum Health Helen DeVos، ما شاهد نرخ بقای ۸۰ درصدی هستیم. ما تخصص زیادی داریم. ما خوب واحد نوزاد اطفال در NICU داریم کدام ممکن است در مراقبت اجتناب کرده اند نوزادان نارس تخصص دارد.”

پزشکان پزشکی همراه خود همکاری دکتر میچل دی جونگ، متخصص نوزادان، تمام امتحان شده شخصی را برای جلوگیری اجتناب کرده اند زایمان آنلاین به کار گرفتند.

آنها به او آنتی بیوتیک دادند به همان اندازه اجتناب کرده اند عفونت غشای پاره شده، در کنار همراه خود داروهای تولید دیگری {برای حفظ} وفاداری او جلوگیری کنند.

دکتر دجونگ اظهار داشت: «کفگیرها باید انتخاب فوق العاده سختی می گرفتند. آنها تجزیه و تحلیل دادند کدام ممکن است اگر نوزادان در گذشته اجتناب کرده اند ۲۴ هفته به دنیا بیایند، DNR – دارای برچسب شناخته شده به عنوان غیر حاصله – خواهند بود.

آنلاین اظهار داشت: «خطرات زیادی وجود داشت. “CPR برای چنین کودک کوچکی ممکن است تمام استخوان هایش را دانش تنبل. ما نخواهیم کرد این کار را انجام دهیم. ممکن است اجتناب کرده اند ذهنم ترسناک بودم.”

ترسناک زمان ها را بشمار

{هر روز} به معنای احتمال بیشتری برای بقا برای جوانان است.

خوب روز عصر، در ۲۳ هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش روز، آنلاین آغاز به زایمان کرد.

او خرس حرکت سزارین اورژانسی قرار گرفت.

جوان ترین مبتلایان

این فرزندان در ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ به دنیا آمدند.

آنلاین اظهار داشت: «در عرض تعدادی از ساعت به ۲۴ هفته رسیدم. ناکس کدام ممکن است کیسه آمنیوتیکش پاره شد، ابتدا همراه خود وزن ۱ کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اونس به دنیا به اینجا رسید. الیس خوب کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ اونس بود.”

دوقلوهای نوزاد به بخش نوزاد کودک نوپا در بیمارستان کودکان اسپکتروم هلن دیووس، یکی اجتناب کرده اند معدود امکانات نوزادان در ملت همراه خود محل تصمیم گیری شده برای نوزادان نارس متولد شده در ۲۷ هفتگی هر دو کمتر، همراه خود وزن کمتر از دو کیلو، منتقل شدند.

این مقدماتی روز اجتناب کرده اند ۱۱۱ زمانی است کدام ممکن است نوزادان در وسط نوزادان بنیاد گربر در بیمارستان کودکان هلن دیووس خواهند گذراند.

آنلاین اظهار داشت: “ممکن است حتی نمی فهمم چیزی به تماس گرفتن خوب واحد نوزاد کودک موجود است.” ناکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید الیس در سوراخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوله های مصرف شده قرار گرفتند. ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان برای اولین بار در هفت روز اجازه گرفتیم آنها را به مژگانشان ببریم. ما به تناوب بین آنها رفتیم.»

پزشکان پزشکی هر ۲ کودک را اجتناب کرده اند نزدیک خرس تذکر داشتند.

همراه خود تحویل داد زمان ها، وبز دستی‌تر نفس می‌کشید.

پسرها اونس اونس انبساط کردند.

آنلاین برای اینکه بهتر از مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین انرژی بالقوه را به پسرها بدهد، شیر مادر را پمپ می تنبل به همان اندازه نوزادان را مصرف شده تنبل.

آنلاین اظهار داشت: «روزهای خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای خطرناک، ترن اثیری عاطفی وجود داشت. با این حال به همان اندازه ۹ ژوئن، ناکس آنقدر مفید بود کدام ممکن است برای مقابله با برود.

پزشکان پزشکی الیس را تعدادی از روز تولید دیگری در NICU نگه داشتند. در ۱۱ ژوئن، او برای مقابله با بازگشت به همان اندازه به برادرش بپیوندد.

آنلاین اظهار داشت: «ناکس ۷ کیلو، ۸ اونس وزن داشت، با این حال الیس روزی کدام ممکن است برای مقابله با رسید، ۸ کیلو، ۸ اونس وزن داشت.

خوب به ۱، نوزادان به همه انواع متخصصان مراجعه خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام در جستجوی هر گونه ضرر بهزیستی کدام ممکن است بالقوه است در نوزادان نارس به نظر می رسد شود، می گردند.

مرکز، ریه، تخیل و پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنوایی. همه متخصصان وبز به این موضوع پاسخ سازنده دادند.

آنلاین اظهار داشت: “ناکس ادامه دارد به مقداری اکسیژن خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدتی اندازه می کشد به همان اندازه فرصتی داشته باشد همراه خود سایر کودک های در جاری انبساط برسد.” به ما آموزش داده شده است شد کدام ممکن است به همان اندازه حدود ۲ سالگی، آنها اشخاص حقیقی هم سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال شخصی را خواهند محبوبیت.

در سن ۷ ماهگی، پسران در جاری انبساط به وزن ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ کیلو رسیده اند.

خوب روز بعدازظهر، وقتی آنلاین برای تماسی آرام همراه خود هر ۲ مرد دوقلویش انگشت دراز کرد، چشمانش پر اجتناب کرده اند اشک شد.

او {به آرامی} اظهار داشت: “دلفریب است کدام ممکن است چقدر سپاسگزارم.” به شبیه به مقیاس کدام ممکن است تعدادشان کم بود، نمی‌دانم فرزندانم جای عکس اقامت می‌کردند هر دو ۹.»