گروه قشم در ۱۰ روز قبل از این ۴ برابر شده است / تصادف فوتی {در این} جزیره رخ نداده است.رئیس گروه قلمرو آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس اکیپ سفرهای قشم اجتناب کرده اند ورود بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار مسافر در ده روز قبل از این کدام ممکن است در نتیجه ۴ برابر شدن گروه این شهر شد، خبر داد.