گزارش آسفالت/ فاجعه ترانزیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغله کاری محور اعزیه-دیدیز


همراه خود وجود فرا رسیدن پروازهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی کاهش حضور مسافران نوروزی در شهرستان ایذه، تعمیر ضرر خرابی آسفالت محور ایژ – دهدیز به یکی اجتناب کرده اند مطالبات شدید ساکنان تغییر شده است.

محورهای مواصلاتی این شهر {به دلیل} قرار تکل در دروازه درگاه استان خوزستان اجتناب کرده اند استان های مرکزی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استان های اصفهان، شهرمحال، بختیاری، کوگیلوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد فوق العاده حائز اهمیت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همواره مورد ملاحظه شدید قرار گیرند. به این بزرگراه در اصل کار مسئولان راهداری استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان خوزستان قرار دارد.

تردد بیش اجتناب کرده اند حد تریلرهای حامل نفت، پتروشیمی، فلز، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت بیش از حد اتوبوس های مسافربری بین استانی در حذهتکان دادناربابان در همه زمان ها علاوه بر این شلوغ ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغ تریناکثر محورهای حالت فکر شده است.

جدا از کمیت بیش از حد تردد {در این} بزرگراه، {به دلیل} وجود در قلمرو کوهستانی، صعب العبور بودن آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض کم بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابی آسفالت نیز باعث این امر شده است، جدا از آن مراقبت نشده برخی اجتناب کرده اند رانندگان در رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور. این مسیر، این محور یکی اجتناب کرده اند پرحادثه‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرحادثه‌ترین مسیرهاستاکثر بزرگراه های ملت را باید بزرگراه در حال مرگ نامید.

همراه خود این جاری؛ بعد اجتناب کرده اند ۲ سال محدودیت هایی {به دلیل} بیماری اعمال تبدیل می شود ویروس کروناامسال همراه خود ملاحظه به افزایش نسبی وضعیت فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم انتخاب گیری برای اعمال محدودیت برای سفرهای نوروزی، پیش بینی انواع کم بی سابقه ای اجتناب کرده اند مسافران نوروزی در استان خوزستان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر را در روزهای ابتدایی سال جدید شاهد بودیم، با این حال در نهایت می توان ضرر خسارات وارده به بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت بزرگراه پرتردد به شهرستان ایذیه را شناخته شده به عنوان اولین گلایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی این مسافران در بازدید به شهرستان ایذه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان خوزستان گزارش کرد.

اگرچه در متنوع اجتناب کرده اند استان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق گردشگری ملت در روزهای منتهی به بالا سال توسعه کنار هم قرار دادن‌سازی راه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های بی نظیر همراه خود سرعت شدید پیش می‌رود، با این حال در استان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ویژه این امر همراه خود این جدیت تفسیر نشد. راههای منتهی به شهر ایذه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری این استان {به دلیل} وجود کاروانسراهای راه آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وجود جاذبه های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی کهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن زیارتی همواره موقعیت بسزایی در پذیرایی اجتناب کرده اند نوروز دارد. مسافران

همراه خود بازدید در محور ایژ داده کدام ممکن است خروجی استان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های اصفهان، شهرمحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری را به هم متصل می تنبل، وضعیت بحرانی آسفالت برخی اجتناب کرده اند عوامل این بزرگراه را می توان تفسیر کرد، وضعیتی کدام ممکن است در آن بازدید کنندگان سایت است. ۹ تنها برای خودروهای سبک، اما علاوه بر این برای خودروهای با کیفیت حرفه ای همراه خود لاستیک های عظیم هم سرراست نبود، رغبتی برای مسافران نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی سرراست مسافران بین استان ها وجود نداشت.

پیش بینی کاهش حضور مسافران نوروزی در ایذه را دارید

با این حال سرپرست استان ایذه در مونتاژ جدیدترین ستاد بازدید این شهرستان اجتناب کرده اند حضور بی سابقه مسافران نوروزی {در این} شهرستان خبر داد.

حسن النبوطی دقیق کرد: فضای بازدید در نوروز امسال {به دلیل} {محدودیت ها} کرونا۲ سال قبلی مشخص {خواهد بود}، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است شهرستان ایذه یکی اجتناب کرده اند مقاصد بی نظیر مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در سفر نوروزی است، پیش بینی کاهش حضور مسافران {در این} شهر در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نیازمند تمامی تجهیزات های در کنترل است. زمینه بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش آمدگویی به مسافران نورزی برای حاضر بیشترین امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از ارائه دهندگان.

بزرگراه ها مظهر قابلیت های بدون شک هستند

شهروند سلیمان الزندی اجتناب کرده اند وضعیت آسفالت موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج شهر ایزه در عصر سال نو گلایه کرد کدام ممکن است بیانگر توانمندی این شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام مهمی برای آگاه سازی دیگران {خواهد بود}. اجتناب کرده اند طریق این اشخاص حقیقی

وی افزود: هر راهی برای رسیدن به ۱ قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب شهر حتی همراه خود ثروتمندان است.اکثررا انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر عالی ترین کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در زمینه فریب دادن مسافر روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک باشد، قطعاًً تأثیر شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثری به دلیل می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است پاسخ های عقب کشیدن را به در کنار داشته باشد.

این شهروند همراه خود ردیابی به اینکه ارتباطات در هر زمینه بهبود ای {خواهد بود}، اظهار داشت: شهرستان ایذه همراه خود ملاحظه به قابلیت های فوق العاده بالای شخصی در زمینه گردشگری خالص، میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ممکن است به اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر استان خوزستان تغییر شود کدام ممکن است به عنوان جایگزین متنوع اجتناب کرده اند مردمان این شهر اجتناب کرده اند سوئیچ بیکاری هر دو اشتغال در تعهد های خارج اجتناب کرده اند استانداری به همان اندازه ورزش در بخش ارائه دهندگان گردشگری، زیرساخت های محکم قابل مقایسه با بزرگراه را می طلبد.

خشمگین همراه خود تاکید بر فرا رسیدن سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن سفرهای نوروزی به استان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خروج سایر استان ها اجتناب کرده اند محورهای مواصلاتی شهرستان ایذه، اظهار داشت: قطعا در تعدادی از روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان مختصر باقی مانده کمیت فوق العاده زیادی اجتناب کرده اند عقب ماندگی ها در محدوده بزرگراه {نمی تواند} باشد، با این حال پیش بینی {می رود} حداقل برای پرکردن چاله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندازهای بسیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر در محور ایزی اقدام بلافاصله صورت گیرد.تکان دادن به شهرستان های همجوار به همان اندازه مسافران همراه خود تلاش کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک کمتری {در این} مسیر بازدید کنند.

پیوستن بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد گردشگری خالص

اکرم ابراهیمی مدیرعامل گروه مردمان نهاد سبزگامان دیار بلوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابونه نیز همراه خود ردیابی به قابلیت هایی کدام ممکن است این بزرگراه ممکن است در بهبود گردشگری خالص در شهرستان ایذه تحمیل تنبل، اظهار داشت: شهرستان ایذه {به دلیل} از گرفتن شخصیت بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موهبتی خداوندا ممکن است اقدامات مناسبی را در زمینه زیرساخت ها انجام دهد به همان اندازه به مناطق گردشگری استان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ملت تغییر شود.

وی افزود: متنوع اجتناب کرده اند مناطق شهرستان ایذه {به دلیل} نبود ارتباط صحیح همواره مورد ملاحظه مسافران {بوده است}. در همه زمان هاخسارت زیادی اجتناب کرده اند سوی بهره برداران متحمل شده است در حالی کدام ممکن است بزرگراه در همه زمان ها به این مناطق آسیب وارد نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه ممکن است باعث ورود بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی آنها شود.

ابراهیمی اجتناب کرده اند وضعیت بزرگراه اعزیه گلایه داردتکان دادن اشاره کردن شده: قابلیت های خالص فعلی در قلمرو Eze را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکان دادن مثل خوب قلمرو توریستی زاراس، حاجی کمال، شیوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همراه خود محافظت بزرگ محافظت طبیعی مرتعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب مثمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص نباید ضرر بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر کم عرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر را نادیده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است قابل مقایسه با مناطق دیدنی معروف استان های تولید دیگری باشد کدام ممکن است حتی وقتی این شکوه ها به سر نرسد. رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد حاصل اجتناب کرده اند صنعت گردشگری مردمان این مناطق.

راه اندازی شد تعهد های جدید راه سازی در Eze

سید محمود حبتی رئیس اداره راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترابری شهرستان ایزه همراه خود ردیابی به مشکلات بزرگراه ایزه –تکان دادنوی اظهار داشت: تاکنون اقداماتی برای لکه گیری تعدادی از سطح اجتناب کرده اند این محور کدام ممکن است به شهر ایذه متصل است {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدام در روزهای بلند مدت در اصل کار قرار دارد.

وی افزود: عملیات تعریض را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار برخی اجتناب کرده اند عوامل تقاطع حزی.تکان دادندر جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به محدودیت های کاری اعمال شده در نهایت سال جاری کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند به همان اندازه ۳۰ فروردین سال بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود، آسفالت این تعهد پس اجتناب کرده اند سفر نوروزی به بالا می رسد.

رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای شهرستان حذه همراه خود دقیق اینکه لکه گیری برخی اجتناب کرده اند نیمه های بزرگراه به صورت مقطعی انجام تبدیل می شود، شکسته نشده داد: تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۴ تعهد راهسازی در حذه {انجام شده} است.تکان دادن خاص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال بلند مدت تعهد تکمیلی عکس خواهیم داشت کدام ممکن است بزرگراه ایزه به همان اندازه خروجی استان به طور درست آسفالت تبدیل می شود.

حبتی در نهایت تصریح کرد: اطمینان حاصل شود که استقبال اجتناب کرده اند مسافران نوروزی، نقاطی اجتناب کرده اند شهرستان ایذه کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند عید شکسته است توسط این اداره لکه گیری تبدیل می شود.

بارندگی یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر خسارات بزرگراه ها بود

حمدالله کیانی رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی شهرستان کویر علاوه بر این با توجه به خرابی آسفالت اساس اربابانتکان دادناعزا تصریح کرد: تعهد راهسازی {در این} محور با بیرون وقفه در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای جدیدترین بر تأثیر بارندگی متوقف شده است.

وی افزود: با بیرون شک خوب پیشگام.اکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستوراکثر مسئله شکست آسفالت در بزرگراه Eze –تکان دادن باران می بارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپدید تبدیل می شود.

رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی شهرستان کویروی شکسته نشده داد: در روزهای بلند مدت در گذشته اجتناب کرده اند تحریک کردن سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اتمام بارندگی ها کار رنگ آمیزی آسفالت برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جدیت انجام تبدیل می شود به همان اندازه مسافران همراه خود ضرر مواجه نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در روزهای بلند مدت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جدید تعهد بی نظیر {چه کسی} – کدام آسفالت در کل بزرگراه برای عجله انجام تبدیل می شود.