گفتن هشداری بی سابقه کسب اطلاعات در مورد مجازات ها لغو فارکس محبوب
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان ذکر شد: در شرایطی کدام ممکن است همراه خود ضعیف ذخایر استراتژیک ملت مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات لغو فارکس محبوب جبران نخواهد شد، مقامات برای بردن فارکس محبوب گام برداشته است. ۲۰۰ هزار تومان با این حال خوب میلیون تومان.»