گفتن گذشته تاریخی تحریک کردن کسب گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا در خوزستان/ تجهیز ۱۱۶ وسط کسب


مدیرعامل تعاون کشاورزی خوزستان همراه خود ردیابی به فصل درو کردن پاییزه در استان اظهار داشت: ۶۸ وسط برای گرفتن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶ وسط برای گرفتن کلزا تجهیز شده است.

امین معین راد همراه خود دقیق اینکه کسب کلزا اجتناب کرده اند ابتدای هفته بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب گندم در استانداری اجتناب کرده اند ابتدای اردیبهشت ماه تحریک کردن تبدیل می شود، اظهار داشت: ۶۸ وسط برای گرفتن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶ وسط برای گرفتن تجهیز شده است. . اجتناب کرده اند کلزا

وی در خصوص قیمت خاص گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا نیز اظهار داشت: قیمت گندم عالی کیلویی ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰۰۰ تومان نیز شناخته شده به عنوان تشویقی برای ریاست جمهوری ۵۰۰ تومان به گندمکاران خریداری تبدیل می شود. مزارع

محدوده معین راد: قیمت هر کیلوگرم کلزا ۱۵ هزار تومان گفتن شده است با این حال همراه خود ملاحظه به گرانی گندم، قیمت کلزا نیز افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر گفتن قیمت جدید کلزا هستیم.

وی همراه خود ردیابی به انتظارات گروه جهاد کشاورزی در استانداری در خصوص میزان ساخت این محصولات در سال جاری اظهار داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار تن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۶۰ هزار تن کلزا خریداری شود.

معین راد همراه خود ردیابی به اینکه امکانات تعاون کشاورزی کسب این محصولات را انجام می دهند، افزود: برای ذخیره سازی گندم امکانات افتتاح فکر تبدیل می شود. انبارهایی برای نگهداری کلزا موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق های اجباری همراه خود اداره کل غلات برای سوئیچ کلزا به سیلوهای صحیح {انجام شده} است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه برای گرفتن کلزا مشکلاتی موجود است، افزود: در جاری حاضر در شرف کسب کلزا هستیم با این حال قیمت آن به مراجع ذیصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان گفتن نشده است.