گلایه گل کار خوزستانی اجتناب کرده اند نبود اتحادیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانه گل در استان


خوب گل کار خوزستانی نسبت به نبود اتحادیه گل کاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانه گل در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود نداشتن به بازار در بازار محصولات گلایه کرد.

 محمد زارع نیسی می‌گوید: نخستین مشکلی کدام ممکن است برای گل کاران موجود است، نبود اتحادیه گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاه در شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزفول است.

به اعتقاد او اگرچه گل در خوزستان ساخت می‌شود، با این حال مشکل بی نظیر کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار است کدام ممکن است {به دلیل} عدم مدیریت آن اجتناب کرده اند سوی گل کاران خوزستانی، سخت است.

آقای زارع نیسی افزود: این مشکل باعث شده کدام ممکن است حتی وقتی طلا هم کاشته شود، آنطور کدام ممکن است باید سودی اجتناب کرده اند کالا گل نداشته باشیم.

گل کاران استان خوزستان به بازار ورود ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی گل نیز اجتناب کرده اند طریق پایانه‌های گل مستقر در تهران به کالا می‌رسد.

اجتناب کرده اند این رو می‌طلبد کدام ممکن است پایانه گل در دزفول هر دو اهواز وجود داشته باشد به همان اندازه بتوان گل را به صورت مستقیم به کف دست فروشنده رساند.

محمد زارع نیسی در شکسته نشده اظهار داشت: اکنون بدون در نظر گرفتن بفروشیم مجبوریم ۱۵ سهم آن را به فروشنده در تهران صنوبر نمایم.

در واقع این سهم کنار اجتناب کرده اند ارزش‌ای است کدام ممکن است گل کار باید برای جابجایی گل اجتناب کرده اند خوزستان به تهران بپردازد.

افزون بر آن {به دلیل} نبود، سردخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه گل‌ها همراه خود وانت جابجا می‌شوند بخش اصلی‌ای اجتناب کرده اند آن‌ها در راه طی زمستان یخ زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در تابستان} پلاسیده می‌شوند کدام ممکن است ضرر بیشتری به کشاورزان گل کار وارد می‌نماید.

موضوعی کدام ممکن است آقای زارع نیسی نیز مهر تاییدی بر آن می‌زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: ۵۰ سهم گل‌ها به همان اندازه به تهران برسد، تلف می‌شوند.

به مشاوره او چندین سال است کدام ممکن است در دزفول پایانه گل راه اندازی شده، با این حال سازماندهی نشده است.

این گل‌کار خوزستانی علاوه بر این افزود کدام ممکن است در شوش، دزفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیمشک نیز به همان اندازه ۳۰۰ گل کار هستند کدام ممکن است گل‌های رُز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریم را کشت میکنند کدام ممکن است در هر هکتار برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایل تحمیل می‌تدریجی.